مدیر مسئول


دکتر یحیی ابراهیم نژاد دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

تغذیه طیور

سردبیر


دکتر مجید طغیانی خوراسگانی استاد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

تغذیه طیور

 • toghianihotmail.com

مدیر داخلی


دکتر ناصر ماهری سیس استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

تغذیه دام

 • n.maheriiaushab.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر یحیی ابراهیم نژاد دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

تغذیه طیور

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید طغیانی خوراسگانی استاد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

تغذیه طیور

 • toghianihotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حبیب اقدم شهریار دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

تغذیه طیور

 • ha_shahryaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید امانلو استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

تغذیه دام

 • amanlouznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین جانمحمدی استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

تغذیه طیور

 • mehrzad.hosseingmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکبر تقی‌زاده استاد گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

تغذیه دام

 • a_tagizadehtabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی زاغری استاد گروه علوم دامی دانشگاه تهران

تغذیه طیور

 • mzaghariut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن فضایلی استاد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

تغذیه نشخوارکنندگان

 • fazaeliiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد چمنی استاد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تغذیه دام

 • fariborzchamaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین عبدی بنمار دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی

تغذیه دام

 • abdibenemaruma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی نوبخت دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

تغذیه طیور

 • nobakhtiaumaragheh.ac.ir