اهداف فصلنامه تغذیه حیوانات مزرعه ای انتشار و اشتراک گذاری یافته های علمی و کاربردی در زمینه تغذیه و خوراک دادن دام های مزرعه ای می باشد. این نشریه سعی دارد، پژوهش های محققان و صاحب نظران در خصوص تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور، تغذیه حیوانات تک معده ای، تغذیه زنبور عسل و آبزیان، بهداشت و تکنولوژی خوراک دام، طیور و آبزیان، ارزشیابی مواد خوراکی، جنبه های زیست محیطی تغذیه دام، طیور و آبزیان، امنیت غذایی انسان و دام، ناهنجاری های متابولیکی و تغذیه ای در دام و طیور، ژنومیکس تغذیه ای،رابطه دام و مرتع، مدیریت تغذیه ای دام و طیور، مسمومیت های تغذیه ای در دام و طیور، فیزیولوژی، میکروبیولوژی و مورفولوژی دستگاه گوارش دام و طیور، تغذیه درمانگاهی دام، استفاده از پسماندها در تغیه دام، طیور و آبزیان و سایر موضوعات مرتبط با عنوان نشریه.