این نشریه از سال 1385 تحت عنوان "فصلنامه تخصصی علوم دامی" بر اساس مجوز شماره 87/255272 مورخه 1385/10/6 معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شروع به فعالیت نموده و پس از انتشار سه شماره، بنا به اعلام و پیشنهاد کمیسیون نشریات وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 147304 مورخه 1390/8/3 مقرر گردید، نشریه در لایه سوم تخصصی و با عنوان جدید و پس از احراز شرایط لازم فعالیت نماید. بنا به مصوبه هییت تحریریه مقرر شد، نشریه با عنوان "مجله تغذیه حیوانات مزرعه ای" به فعالیت خود ادامه دهد. عنوان جدید نشریه طی مجوز شماره 121252 مورخه 1392/8/4 مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسید. نشریه حاضر اولین نشریه ایرانی در لایه تخصصی تغذیه دام و در زمینه تغذیه حیوانات مزرعه ای می باشد.